کارد گربر
چراغ قوه پلیس

229 سوزی در این برنامه ۶ هفته ای می توان استفاده کرد ،اما

شرط اول برنامه غذایی

شرط دوم انجام دادن  ورزش های هوازی

شرط سوم تمرینات شکم

الف -بالا آوردن پاها در حالت خوابیده

ب _انجام حرکت ورزشی دراز و نشست

ج _انجام حرکت ورزشی پا دوچرخه

227 ورزش هایی که کارایی بهتری برای چربی سوزی شما دارد عبارتند از :